ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU
 
Sat Dorobantu , comuna Dorobantu, Judetul Tulcea, strada Primaverii nr. 45, cod postal: 827070; tel: 0240576306; fax: 0240576426; e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com        

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Dorobantu: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARAREA NR.11 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Dorobantu, Judetul Tulcea pentru perioada 26.03.2015 - 26.06.2015. 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
2 HOTARAREA Nr.12 privind rectificarea bugetului local al comunei Dorobantu, judetul Tulcea, la data de 26 03.2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
3 HOTARAREA Nr. 13 privind aprobarea reactualizarii studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului "Imbunatatire strazi prin asfaltare in satul Dorobantu, comuna Dorobantu, judetul Tulcea". 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
4 HOTARAREA Nr 14 privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143034120030-04-2015
5 HOTARARE A Nr. 22 privind aprobarea reducerii suprafetei spatiului inchiriat Cabinetului Medical Individual Dr. Biban Anca - Peceneaga. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143742600021-07-2015
6 Hotararea nr.23 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, pentru anul 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143742600021-07-2015
7 HOTARAREA nr. 24 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea nr. 16/31.03.2014 cu privire la aderarea si participarea Comunei Dorobantu la Grupul de Actiune Locala Muntii Macinului - Dunarea Veche, Leader - PNDR 2014-2020 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143742600021-07-2015
8 HOT A R ARE A N r. 29 privind rectificarea planului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venituri proprii si subventii. la data de 28.08.2015, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
9 HOT A R ARE A Nr.36 Privind aprobarea imputernicirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea, in vederea delegarii gestiunii si a incheierii contractelor pentru serviciile din competenta proiectului" SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDET 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
10 HOT A R ARE A Nr. 28 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, la data de 28.08.2015. 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144477000014-10-2015
11 HOTĂRÂREA Nr.3 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015, 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
12 HOTÂRĂREA NR. 1 privind validarea unui mandat de consilier al Consiliului local Dorobantu, judetul Tulcea 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
13 H O T A R A R E A Nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor ce reprezintă venituri proprii ale Consiliului Local Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145453680004-02-2016
14 HOTARAREA Nr. 4 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pe anul 2016. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
15 HOTARAREA NR. 10 privind stabilirea modalitatilor de identificare a beneficiarilor tichete sociale 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
16 HOTARARE A Nr.9 privind aprobarea reactualizarii studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului " Imbunatatire strazi prin asfaitare in satul Dorobantu, comuna Dorobantu ,judetul Tulcea". 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
17 HOTARARE A Nr. 8 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se presteaza de catre persoanele singure sau din familii, beneficiare de ajutor social conform legii venitului minim garantat 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
18 HOTARAREA Nr. 7 privind aprobarea functionarii retelei scolare de pe raza administrativ teritoriala a comunei Dorobantu , judetul Tulcea, pentru anul 2016 - 2017. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
19 HOTARAREA Nr. 6 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale , judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
20 HOTARAREA NR 5... cheltuieli, activitati extrabugetare finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, activitati aflate in subordinea Consiliului Local al comunei Dorobantu , judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
21 HOTARAREA Nr. 1 Privind constatarea rezultatului alegerilor 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146913480022-07-2016
22 HOTARAREA NR. 2 Privind constatarea rezultatului validarii mandatelor de consilieri 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146913480022-07-2016
23 HOTARAREA NR 3 Privind constituirea Consiliului local al Comunei Dorobantu 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146913480022-07-2016
24 HOTARAREA NR. 4 Privind alegerea prese dintentelui de sedinta 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146913480022-07-2016
25 HOTARAREA NR. 5 Privind alegerea viceprimarului comunei Dorobantu, judetul Tulcea 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146913480022-07-2016
26 HOTARAREA NR.20 privind alegerea presedintelui de scdinta al Consiliului Dorobantu 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
27 HOTARAREA Nr. 21 privind rectificarea planului de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare finantate din venit uri proprii si subventii, la data de 31 .10.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
28 HOTARAREA nr.22 Privind reorganizarea "Compartimentului administrativ si gospodarire comunala" din structura aparalului de specialitate al Primarului comunei Dorobaotu 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
29 HOTARAREA Nr .23 Privind aprobarea modificarii organigramei si statui de functii pentru aparatul de specialitate al Prilmarului comunei Dorobantu. 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
30 HOTARARE NR. 24 Privind "aprobarea studiului de oportunitate referitor la reorganizarea servicului public de alimentarea cu apa al Comunei Dorobantu, judetul Tulcea, a regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa al comunei enuntate anterior, a caietului de sarcini ai a formei contractului 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
31 HOTARAREA Nr. 25 privind aprobarea modificarii si actualiziirii Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
32 H O T A R A R E A Nr.26 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotarea unitatii administrativ teritoriale Comuna Dorobantu 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
33 H O T A R A R E A Nr.27 privind aprobarea raportului de evaluare a titlului imobil aflal in domeniul privat 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
34 Hotararea Nr 29 - Acord de cooperare 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
35 Hotararea Nr 30 - familii cu situatii deosebite 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148227120021-12-2016
36 HCL 33 2017 presedinte de sedinta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
37 HCL 34 2017 validare mandat consilier 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
38 HCL 35 2017 domeniu public dispensar 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
39 HCL 36 2017 plan analiza acoperire riscuri 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
40 HCL 37 2017 regulament activitati nerenumerate 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
41 HCL 38 2017 salarii serviciu apa 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
42 HCL 39 2017 incetare mandat consilier 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
43 HCL 40 2017 rectificare buget septembrie 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
44 HCL 41 2017 consiliu de administratie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150680520001-10-2017
45 HCL 1 2017 - excedent bugetar 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148581360031-01-2017
46 HCL 7 2017 - alegere presedinte sedinta 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
47 HCL 8 2017 - incetare mandat consilier 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
48 HCL 2 2017 alegere presedinte sedinta 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
49 HCL 3 2017 functionare retea scolara 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
50 HCL 4 2017 organizare concurs angajare - Serviciu alimentare apa 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
51 HCL 5 2017 reactualizare SF asfaltare strazi 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
52 HCL 6 2017 infiintare si organizare serviciu salubrizare 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
53 HCL 12 2017 reactualizare lista inventar 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
54 HCL 14 2017 modificare acord de cooperare 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148624560005-02-2017
55 HCL 9 2017 rectificare buget 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
56 HCL 10 2017 plan venituri cheltuieli 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
57 HCL 11 2017 modificare hcl 33 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
58 HCL 12 2017 reactualizare inventar 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149082120030-03-2017
59 HCL 15 2017 validare mandat consilier 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
60 HCL 16 2017 amenajament pastoal 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
61 HCL 17 2017 licitatie publica 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149306760025-04-2017
62 HCL 18 2017 modificare hcl 17 2017 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150948720001-11-2017
63 HCL 20 2017 incheiere exercitiu bugetar 2016 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
64 HCL 21 2017 PUZ construire gradinita 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
65 HCL 22 2017 modificare HCL 17 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
66 HCL 23 2017 presedinte sedinta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150084360024-07-2017
67 HCL 24 2017 incetare mandat consilier 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150084360024-07-2017
68 HCL 25 2017 taxa apa potabila 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150084360024-07-2017
69 HCL 26 2017 serviciu voluntar situatii de urgenta 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150084360024-07-2017
70 HCL 27 2017 rectificare buget 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150084360024-07-2017
71 HCL 28 2017 plan venituri cheltuieli 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150084360024-07-2017
72 HCL 30 2017 aprobare salarii functionari publici 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
73 HCL 31 2017 modificare hotarare 14 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
74 HCL 32 2017 indicatori asfaltare strazi 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
75 HCL excedent bugetar ianuarie 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151501680004-01-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Dorobantu - Toate drepturile rezervate