ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI DOROBANTU
 
Sat Dorobantu , comuna Dorobantu, Judetul Tulcea, strada Primaverii nr. 45, cod postal: 827070; tel: 0240576306; fax: 0240576426; e-mail: consiliul_dorobantu@yahoo.com        

harta site: Organizare >>> Taxe şi Impozite

  Organigramă Urbanism Starea Civilă Asistenţă Socială Achiziţii Publice Taxe şi Impozite Registru Agricol  

 

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CE CONSTITUIE VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL COMUNEI DOROBANTU ,JUDEŢUL TULCEA IN ANUL FISCAL 2016       

 

Nr. crt.

DENUMIREA IMPOZITULUI/TAXEI

 

0

1

2

A.

IMPOZITE LOCALE:

 

Cap. I

Impozitul pe clădiri:

 

 

a) impozit clădiri persoane fizice Cota de 0.09% asupra urmatoarelor valori impozabile ajustata la rangul si zona localitatii

Cota de 0.09% asupra urmatoarelor valori impozabile ajustata la rangul si zona localitatii

Tipul clădirii:

1.

Clădiri cu cadre din beton armat sau pereţi exteriori, din cărămida arsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic fără instalaţii

600 lei/mp

2.

Clădiri  cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămida nearsa, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic, fără instalaţii;.

200 lei/ mp.

3.

Clădiri anexa cu cadre din beton armat sau cu pereţi  exteriori din cărămida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic, fora instalaţii;

 175 lei/ mp.

4.

Clădiri anexa cu pereţi exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămida nearsa, din vălătuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si / sau chimic, fără instalaţii;

75 lei/mp.

5.

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladire prevazute la lit. 1 - 4.

75% din suma care s-ar aplica cladirii

6.

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsor, demisol si/sau mansarda, utilizate in alte scopuri decat cele de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladire prevazute la lit. 1 -4 .

50% din suma care s-ar aplica cladirii

7.

Functie de anul terminarii cladirii, valoarea impozabila a acesteia se reduce conform art. 457 alin (8) si (9) din Legea 227/2015

 

 

b) impozit clădiri persoane juridice

 

1.

Cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinerea de catre persoanele  juridice.

Cota de 0.09% asupra valorii impozabile a cladirii

  2. 

Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinerea de catre persoanele  juridice.

Cota de 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii

  3.

Cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinerea de catre persoanele  juridice , utilizate pentru activitati in domeniu agricol

Cota de 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii

 

c) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren va fi majorat cu 100% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilan

 

CAP

 

Impozit pe teren
a)  impozit pe teren amplasat în intravilanul localităţii care se găseşte înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu  construcţii:

 

1.

Sat Dorobanţu- Rangul IV, Zona A

711 lei/ ha

2.

sat Cirjelari- Rangul V, Zona A

569 lei/ha

3.

sat Meşteru- Rangul V, Zona A   

569 lei/ha

4.

sat Fîntîna Oiilor- Rangul V, Zona A

569 lei/ha

 

b) Impozit pe terenul amplasat în intravilanul localităţii care se găseşte înregistrat în registrul agricol la alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu  construcţii

 

 

 

Categoria de folosinţă

 

Sat Dorobanţu

 

Sat: Cîrjelari, Meşteru, Fîntîna Oilor

1.

Teren arabil

30,8 lei/ha

28 lei/ha

2.

Păşune

23,1 lei/ha

21 lei/ha

3.

Fâneaţă

23,1 lei/ha

21 lei/ha

4.

Vie

50,6 lei/ha

46 lei/ha

5.

Livada

58,3 lei/ha

53 lei/ha

6.

Pădure sau alt teren cu vegetatie forestiera

30,8 lei/ha

28 lei/ha

7.

Terenuri cu ape

16,5 lei/ha

15 lei/ha

 

c) Impozitul pe terenul amplasat in extravilanul localităţii:

 

 

Categoria de folosinţă

Sat Dorobanţu

Sat: Cîrjelari/ Meşteru/
Fîntîna Oilor

LEI / HA

  1.  

Terenuri cu construcţii

24,2

23,1

  1.  

Teren arabil  

46,2

44,1

  1.  

Păşune

28,6

27,3

  1.  

Fâneaţă

28,6

27,3

  1.  

Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1.

52,8

50,4

  1.  

Livada pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1.

52,8

50,4

  1.  

Pădure sau alte terenuri cu vegetaţie forestieră

17,6

16,8

  1.  

Teren cu apă sau altul decât amenajări piscicole

6,6

6,3

  1.  

Terenuri cu amenajări piscicole   

37,4

35,7

 

Nr. crt.

DENUMIREA IMPOZITULUI

NIVELUL IMPOZITULUI
PERCEPUT
– LEI –

0

1

2

Cap III.

Impozitul pe mijlocul de transport

 

 

a.Vehicule inmatriculate.

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 

8 lei/fiecare fracţiune de 200 cmc

2.

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitate cilindraca de peste 1600 cmc

9 lei/fiecare fractiune de 200 cmc

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 si 2000 cmc inclusiv

18 lei/fiecare fracţiune de 200 cm

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 si 2600 inclusiv

72 lei/fiecare fracţiune de 200 cmc

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 si 3000 cmc inclusiv

144lei/ fiecare fracţiune de 200

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc

290 lei/fiecare fracţiune de 200

7.

Autobuze, autocare, microbuze 

24lei/fiecare fracţiune de 200 cmc

8.

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totală maximă autorizată de pana la 12 tone inclusiv

30 lei/ fiecare fracţiune de 200cmc

9.

Tractoare înmatriculate 

18 lei/fiecare fracţiune de 200 cmc

 

b. Vehicule inregistrate

 

1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc

2 lei/200cmc

2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc

4 lei/200cmc

3.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50 lei/an

 

 

c) .Pentru mijloacele de transport hibride, prevazute la „b1”, „b2”, „b3”, impozitul se reduce cu 50%.
c.2.In cazul unui atas,impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

 

d) Pentru autovehiculele de transport  marfa cu masa totala maxima autorizata  egala sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijloacele de transport este cel din tabelul prevazut la articolul 470 aliniatul (5) din din Legea 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

e) Pentru combinatii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul pe mijloacele de transport  este cel din tabelul prevazut la articolul 470 aliniatul (6) din din Legea 227/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

f) Pentru remorci, semiremorci sau rulote cu masa totala autorizata impozitul este cel din tabelul prevazut la articolul 470 aliniatul (7) din din Legea 227/2015 cu modificarile  si completarile ulterioare .

 

 

g) Pentru mijloace de transport pe ape impozitul este cel din tabelul prevazut la articolul 470 aliniatul (8) din Legea 227 /2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Nr. crt.

DENUMIREA IMPOZITULUI

NIVELUL IMPOZITULUI
PERCEPUT
– LEI –

0

1

2

Cap IV.

Impozitul pe spectacole

 

1.

  Taxa pentru utilizarea temporara a localurilor din incinta Caminelor culturale din comuna Dorobantu

  162 lei/Dorobantu
  139 lei/Cirjelari

2.

  Impozitul pe spectacole se calculeaza astfel: 2% pentru spectacole de teatru, balet, opera, concert filarmonic sau alta manifestatie muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sa orice alta competitie sportiva interna sau  internationala, 3% pentru alte manifestari artistice,altele decat cele de mai sus

 

Nr. crt.

DENUMIREA TAXEI

TAXE PERCEPUTE
- LEI -

0

1

2

B.

TAXE LOCALE:

 

Cap. I

Taxe din domeniul urbanismului:

 

 

a) taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism:

 

1.

Până la 150 mp inclusiv

3

2.

Între  151 si 250 mp inclusiv

3

3.

Între 251 si 500 mp inclusiv

4

4.

Între 501 si 750 mp inclusiv

5

5.

Între 751 si 1000 mp inclusiv

6

6.

Peste 1000 mp 

7 lei + 0,005 lei ptr. fiecare mp ce depăşeşte 1000 mp

7.

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale

 

b) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa

0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

 

c)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire altele decat cele mentionate la lit. „b”.

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente

 

d)Taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizatiei initiale

 

e) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii

1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate

 

f) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alte autorizatii de construire

3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

 

g) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajarede tabere, de corturi, casute sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizataa lucrarilor de constructie

 

h) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaje, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice

4 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie

 

i) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

6 lei/mp

 

j) Taxa pentru eliberarea  unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si branşamente  la reţelele publice de apa si canalizare, gaze, termice, energie electrica,
 telefonie si televiziune prin cablu

6 lei pentru fiecare racord

 

k) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

12

 

i) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă

6

Cap. II

Taxe pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati

TAXE PERCEPUTE
- LEI -

1.

  Taxă viză anuală a autorizaţiei de orice fel

50% din taxa prevăzută la eliberare

2.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea de activitati tip Restaurant,Bar si alte activitati de servire a bauturilor, alte activitati recreative sau distractive, in functie de suprafata aferenta  activitatilor respective

1)Pentru o suprafata  de pana la 500 metri patrati inclusiv- 500 lei
2)Pentru o suprafata de peste 500 metri patrati- 1000 lei

3.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor atestatului de producator, respectiv eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

50 lei

Cap.III

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate

TAXE PERCEPUTE
   - LEI -

1.

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate

Cota de 2% aplicata la valoarea serviciilor de reclama si publicitate

2.

  Taxa pentru afisaj in scop de reclama sau publicitate

  Taxa in cazul unui afişaj situat in locul in care persoana derulează o activitate economica

28

  Taxa in cazul oricărui alt panou, afişaj sau structura de afişaj pentru reclama si publicitate

21

Cap.IV

Alte taxe

TAXE PERCEPUTE
   - LEI -

1.

Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemene planuri deţinute de consiliile locale: 1) format A4
  2) format A3

3
7

2.

 Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice, sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie

5 lei/zi

3.

 Taxa anuala pentru vehicule lente 

29 lei

4.

Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale 

5 lei

5.

k) Taxa pentru eliberarea adeverintelor sau altor dovezi care atesta o situatie de fapt

2 lei

6.

Taxa de atestare a edificarii/extinderii constructiei

6 lei

7.

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale amiabila

600 lei

8.

Taxa de salubrizare:  1)persoane fizice
  2)persoane juridice

2 lei/luna
6 lei/luna

9.

Taxa de inscriere autovehicul

60 lei

C.

  ALTE PREVEDERI

 

 

1.

Celelalte impozite si taxe locale pentru care nu sunt prevazute limite minime si maxime, nivelul acestora raman la cel stabilit prin Legea nr. 227/2015, republicata cu
 modificarile si completarile ulterioare sau prin celelalte acte normative in baza carora sunt instituite.

 

2.

  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, a
 impozitului pe terenul din extravilanul localităţii si a
 impozitului pe mijloacele de transport pana la data de 31
martie a anului fiscal, se acorda o bonificaţie de 10% din
valoarea datorata.

 

 

3.

 Alte scutiri sau facilitaţi la impozitele si taxele locale, vor fi
operate in baza actelor normative care le reglementează.

 

   

 

p1-  admin, 04-02-2016   


       

Încasarea de taxe şi impozite se poate face în numerar şi la ghişeele CEC BANKMinisterul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.

Ministerul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.
 
CEC Bank a lansat o facilitate prin care persoanele fizice pot plăti gratuit impozite, contribuţii, taxe şi alte venituri către bugetul de stat, bugetele locale şi alte bugete. Plăţile pot fi efectuate în nume propriu sau în numele altor persoane fizice plătitoare - caz în care se vor prezenta datele de identificare ale acestora. Operaţiunile de plată se pot efectua atât prin ordin de plată intrabancar, în unităţile CEC Bank, cât şi prin serviciul de Internet Banking al Băncii. O aplicaţie informatică specializată se poate descărca gratuit de la adresa de internet www.mfinante.ro. Mai multe detalii pot fi obţinute în orice unitate CEC Bank, apelând gratuit Serviciul suport clienţi la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul de Internet al Băncii, www.cec.ro.
 
 
_______________________________________
 
Plata taxelor şi a impozitelor se poate face şi online doar pentru instituţiile publice care sunt înrolate în sistemul "Ghişeul.ro". Lista instituţiilor înrolate se actualizează constant. (vezi aici: lista instituţii înrolate)
>>> Plătește online impozite şi taxe
p1-  admin, 19-06-2018   Formulare Taxe şi Impozitep2-  admin, 20-06-2018   

 

PREŢURILE MEDII ÎN ANUL 2013    

ale produselor agricole pe baza cărora se calculeazăimpozitul la veniturile din arendă, exprimate în natură  conform art. 62 alin. (1) din Codul Fiscal       

JUDEŢUL

Preţuri medii, lei/kg, dacă nu se specifică altfel

ALBA

Grâu: 1.00. Orz: 1.00. Porumb boabe: 0.80. Cartofi: 1.00. Fasole boabe: 7.00. Varză: 1.30. Ceapă: 2.00. Morcov: 2.00. Tomate: 3.50. Ardei gras: 3.00. Castraveţi: 2.00. Mere: 2.50. Pere: 3.50. Struguri: 2.50. Carne în viu:  Porc: 6.50. Vită: 8.50. Pasăre: 8.00. Carne tăiată carcasă: Porc: 13.00. Vită: 8.50. Paăare: 14.00. Lapte: 2.50. Brânzeturi proaspete: 14.00. Smântâna: 12.00. Telemea: 16.00. Ulei: 6.50. Zahăr: 5.00. Ouă: 0.50.

ARAD

 Grâu: 0,65. Orz: 0,60. Porumb boabe: 0,70. Cartof: 1,20. Fasole boabe: 7,00. Varză: 0,90. Ceapă: 2,00. Morcov: 2,00. Usturoi: 10,00. Tomate: 3,00. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 2,00. Mere: 2,50. Pere: 3,50. Struguri: 1,50. Nuci: 16,00. Carne în viu: Porc: 6,50. Vită: 4,50. Pasăre: 7,00. Foarea Soarelui: 1,80. Soia: 1,70. Ouă: 0,40 lei/buc. Lapte: 2,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 11,00. Telemea: 15,00. Smântână: 10,00. Ulei: 6,50 lei/litru. Zahăr: 4,00. Lucernă, Fân: 1,00. Borceag: 0,80

ARGEŞ

BACĂU

Preţuri în lei/tonă. Grâu: 600. Porumb: 600. Cartofi: 600.

BIHOR

Grâu: 1,00. Orz: 1,00. Porumb: 0,90. Floarea soarelui: 1,80. Rapiţă ulei: 2,25. Soia: 2,20. Cartofi: 1,15. Mere: 1,90. Piersici: 2,25.Prune: 1,80

BISTRIŢA NĂSĂUD

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,70. Cartofi: 0,90. Fasole boabe: 5,00. Varză: 0,60. Ceapă: 1,30. Morcovi: 1,50. Mere: 0,50. Pere: 1,00. Prune: 0,80.

BOTOŞANI

Grâu: 0,68. Porumb boabe: 0,65. Cartof: 1,10. Fasole boabe: 5,40. Fasole verde: 3,50. Varză: 1,25. Ceapă: 1,60. Morcov: 1,80. Tomate: 2,40. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 1,50. Mere: 2,00. Pere: 3,50. Struguri: 3,30. Carne în viu: porc: 6,10; vită: 5,50; pasăre: 5,10. Carne tăiată: porc: 8,80; vită: 7,70; pasăre: 6,50. Lapte: 2,02 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 10,05. Smântână: 9,20. Ouă: 0,50 lei/buc.

BRĂILA

Grâu : 0,71. În vederea calculării venitului anual obţinut din cedarea folosinţei bunurilor, în situaţia în care arenda se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată de grâu, indiferent de cultura înfiinţată.

BRAŞOV

Grâu de toamnă: 1,00 . Orz de toamnă: 1,10  . Orzoaică de primăvară: 1,00 . Ovăz: 0,90 . Porumb boabe: 1,20 . Cartofi (nesortaţi): 0,90 . Sfeclă de zahăr: 0,16 . Sfeclă furajeră: 0,06 . Fân natural:  0,50  . Ceapă uscată: 2,50. Fasole boabe: 6,00 . Tomate : 3,50 . Morcov : 2,50 . Varză : 1,20 . Mere : 2,00

BUCUREŞTI

Grâu: 1,14. Porumb: 1,05

BUZĂU

Grâu: 0,5. Porumb boabe: 0,5. Floarea Soarelui: 0,8. Orz: 0,5. Orzoaică: 0,5. Rapiţă: 1,2. Pepeni: 0,25. Roşii: 0,25. Cartof: 0,4. Ceapă: 0,35. Ardei: 0,35. Vinete: 0,5. Castraveţi: 0,3. Varză: 0,25. Fructe: 0,3. Struguri de vin : 0,4.

CĂLĂRAŞI

Grâu: 0,82 lei. Porumb: 0,80. Floarea soarelui: 1,80. Orz: 0,80. Rapiţă: 1,75

CARAŞ-SEVERIN

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,90. Cartofi: 1,00. Fasole boabe: 5,00. Fasole verde: 2,50. Varză: 0,80. Ceapă: 1,50. Morcovi: 2,00. Roşii: 2,00. Ardei: 2,00. Castraveţi: 1,80. Mere: 1,50. Struguri: 2,50. Piersici: 2,50. Pere: 2,50.

CLUJ

Grâu, secară, triticale: 1,00. Orz de toamnă: 0,80. Orzoaică de primavară: 1,10. Ovăz de primăvară: 1,00. Porumb boabe pentru consum: 1,00. Floarea soarelui pentru consum: 1,80. Soia boabe: 1,90. Fasole boabe: 6,00. Mazăre boabe: 5,00. Rapiţă de toamnă pentru ulei: 1,80. Muştar boabe pentru consum: 2,00. Sfeclă de zahar: 0,20. Tutun : 5,00. Cartofi timpurii şi de vară: 1,50. Cartofi de toamnă: 1,20. Legume de câmp: 1,80. Mere: 3,00. Pere: 4,00. Cireşe şi vişine: 6,00. Struguri pentru vin: 2,50. Prune: 0,90

CONSTANŢA

COVASNA

Cartofi consum: 0,70. Grâu de panificaţie: 0,75. Porumb boabe: 0,75. Orz, orzoaică (furaj) : 0,70 . Carne porcine (viu) : 9,00. Carne bovine (viu) : 7,00 . Carne tineret bovin : 11,00. Lapte de vacă : 1,05 lei/litru

DÂMBOVIŢA

Orz, orzoaică: 0,38. Ovăz: 0,36. Porumb: 0,36. Fasole boabe: 5,50. Cartofi toamnă: 0,50. Varză vară: 0,30. Tomate câmp: 0,70. Castraveţi câmp: 1,20. Grâu: 0,38. Pere: 1,00. Morcovi: 1,20. Ceapă uscată: 1,20. Fasole păstăi: 1,50. Ardei gras: 0,80. Vinete: 1,50. Usturoi uscat: 1,20. Mere: 0,80. Prune: 0,60. Floarea soarelui: 0,60. Cireşe: 3,00. Cartofi vară: 1,64. Varză toamnă: 1,78. Vişine: 5,00. Nuci: 26,91. Căpşuni: 7,83. Salată verde: 6,58

DOLJ

Grâu: 0,98. Orz: 0,87. Porumb boabe: 1,05. Floarea soarelui: 1,38. Cartofi: 1,30. Fasole boabe: 6,70. Varză: 1,30. Ceapă uscată: 1,23. Morcov: 2,07. Tomate: 4,25. Ardei: 3,00. Castraveţi: 4,02. Struguri: 5,77

GALAŢI

Grâu: 0,75. Pentru celelalte produse preţul se determină în echivalent grâu.

GIURGIU

Grâu consum: 0,60. Orz, orzoaică: 0,55. Porumb boabe: 0,60. Floarea soarelui: 1,40. Rapiţă: 1,50. Soia: 1,00.

GORJ

Grâu: 0,81. Porumb boabe: 0,81. Cartof: 1,40. Fasole boabe: 5,48. Fasole verde: 3,43. Varză: 1,48. Ceapă: 1,66. Morcov: 1,99. Tomate: 2,41. Ardei gras: 3,29. Castraveţi: 2,67. Mere: 2,50. Pere: 3,78. Struguri: 4,43. Piersici: 3,25. Carne în viu: porc 6,92, vită 5,78, pasăre 6,12. Carne tăiată: porc 11,50 vită: 11,34 pasăre: 8,25. Lapte: 2,46 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 11,28. Smântână: 11,50. Telemea: 13,98. Ouă: 0,50 lei/buc. Ulei: 6,35 lei/litru. Zahăr: 5,26 lei/kg

HARGHITA

Grâu: 0,75. Orz, orzoaică: 0,70. Ovăz: 0,60. Porumb: 0,75. Cartofi: 0,70. Mere: 1,00. Morcovi: 0,80. Ceapă: 0,80. Varză: 0,60. Fân: 0,30. Lucernă, trifoi, furaje uscate: 0,40. Masă verde pt. siloz (lucernă, trifoi, măzăriche, porumb pt. siloz): 0,20. Paie balotat: 0,10. Carne porcine, viu: 9,00. Carne bovine (viu): 7,00. Carne tineret bovin (viu): 11,00. Lapte vacă: 1,05

HUNEDOARA

IALOMIŢA

Grâu: 0,85. Orz: 0,80. Rapiţă: 2,10. Floarea soarelui: 1,90. Porumb: 0,90.

IAŞI

Grâu: 0,70. Orz: 0,60. Orzoaică: 0,60. Secară: 0,42. Porumb: 0,60. Ovăz: 0,60. Triticale: 0,60. Cartofi: 0,80. Mere: 1,30

ILFOV

Grâu: 1,00. Orz: 0,95. Porumb boabe: 1,00. Floarea soarelui: 2,20. Cartof: 1,50. Fasole verde: 5,00. Varză: 1,50. Ceapă: 1,50. Morcov: 1,30. Tomate: 3,00. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 1,50. Mere: 2,50. Pere: 3,50. Struguri: 4,50. Piersici: 4,50. Carne în viu, porc: 10,00. Carne în viu, vită: 12,50. Carne în viu, pasăre: 7,10. Carne tăiată, porc: 17,00. Carne tăiată, vită: 18,00. Carne tăiată, pasăre: 9,00. Lapte: 3,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 14,00. Smântână: 13,00. Ouă: 0,75 lei/buc.

MARAMUREŞ

Preţuri în lei/tonă, fără TVA: Grâu: 880, Orz: 780. Porumb: 800. Fân: 420. Floarea soarelui: 1450

MEHEDINŢI

MUREŞ

Grâu: 0,80. Orz: 0,75. Orzoaică: 0,75. Ovăz: 0,80. Triticale: 0,80. Porumb: 0,85. Floarea soarelui: 1,80. Fân, lucernă, trifoi: 0,60. Tărâţe: 0,80. Furaje combinate: 2,00. Tomate/seră: 4,00. Ardei/seră: 3,00. Ardei capia/seră: 4,00. Ardei iute: 4,50. Castraveţi câmp/seră: 3,00. Gogoşar: 3,00. Vinete câmp/seră: 3,50. Ţelină: 3,50. Păstârnac: 4,00. Morcovi: 2,30. Pătrunjel: 4,00. Fasole păstăi: 7,50. Fasole boabe: 8,00. Ceapă verde: 1,00. Ceapă albă: 2,50. Ceapa roşie: 3,50. Usturoi: 8,50. Varză albă: 1,00. Varză roşie: 1,75. Ciuperci: 8,00. Conopidă: 3,00. Dovlecei: 2,00. Cartofi: 1,50. Material săditor: pomi, arbuşti, viţă: 15,00. Mere: 2,50. Pere: 4,00. Gutui: 6,00. Nuci-miez: 20,00. V. Carne în viu - porc: 7,00; vită: 8,00; pasăre: 8,00; oaie: 12,00. Lapte: 2,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 12,00. Telemea: 17,50. Smântână: 10,00. Ouă: 0,50 lei/buc.

NEAMŢ

Grâu boabe: 0,70. Orz boabe: 0,70. Orzoaică boabe: 0,70. Ovăz boabe: 0,70. Porumb boabe: 0,70. Floarea soarelui: 1,40. Fasole boabe: 4,00. Cartofi consum: 0,70. Rapiţă pentru ulei: 1,50. Sfeclă de zahăr: 0,15. Soia: 1,40. Struguri de vin: 0,80. Cireşe şi vişine: 2,00. Mere: 1,50. Fânuri perene: 0,65. Zahăr tos: 4,00.

OLT

Grâu: 0,72. Orz: 0,70. Porumb: 0,75. Rapiţă: 1,80. Floarea soarelui: 1,20

PRAHOVA

SĂLAJ

Grâu: 1,20. Orz: 1,10. Ovăz: 1,00. Orzoaică: 1,10. Porumb: 1,20. Cartofi: 1,30. Fasole boabe: 7,00. Ceapă: 1,40. Morcovi: 1,60. Usturoi: 15,00. Tomate: 2,50. Ardei: 3,50. Castraveţi: 2,50. Mere: 1,00. Pere: 3,00. Nuci: 15,00. Struguri: 1,50. Fân natural: 0,50. Lucernă: 0,60. Trifoi: 0,60. Masă verde: 0,30. Carne în viu: porcine 7,00; bovine 7,00; păsări 5,00; ovine 12,00. Lapte: 2,50. Brânzeturi: 12,00. Smântână: 8,00. Ouă: 0,50 lei/buc.

SATU MARE

Grâu: 0,65. Orz: 0,60. Porumb boabe: 0,60. Floarea soarelui: 1,40. Sfeclă de zahăr: 0,10

SIBIU

Grâu de toamnă: 1,20. Orz de toamnă: 1,00. Orzoaică de toamnă: 0,95. Porumb boabe: 1,00. Floarea soarelui: 1,30. Soia: 1,10. Sfeclă de zahăr: 0,15. Cartofi: 1,45. Sfeclă furajeră: 0,16. Pajişti naturale – echivalent fân: 0,16. Lucern㠖 echivalent fân: 0,60. Măr: 1,55. Prun: 2,32. Struguri de vin: 1,65.

SUCEAVA

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,85. Cartofi: 0,80. Fasole boabe: 5,50. Varză: 0,40. Ceapă: 1,50. Morcov: 1,50. Tomate: 2,00. Ardei gras: 2,50. Castraveţi: 1,50. Mere: 1,80. Sfeclă zahăr: 0,15. Lucernă, trifoi, fân: 0,35. Borceag fân: 0,35. Porumb masă verde: 0,15. Fân graminee perene: 0,25

TELEORMAN

TIMIŞ

TULCEA

Grâu: 0,80. Orz: 0,85. Ovăz: 0,65. Porumb: 0,90. Floarea soarelui: 1,80. Soia: 1,65. Rapiţă: 1,50. Fasole: 4,50. Cartofi: 0,85. Mere: 2,00. Struguri de masă: 2,50. Struguri pt. vinificaţie albi şi negri: 1,20. Rădăcinoase: 1,75. Varză: 1,10. Ardei: 2,15. Tomate: 2,00.

VÂLCEA

Grâu: 1,00. Orz: 1,08. Porumb: 1,00. Cartof: 0,90. Fasole boabe: 4,86. Fasole verde: 5,25. Varză: 1,15. Ceapă: 1,32. Morcov: 1,90. Tomate: 2,47. Ardei: 2,49. Castraveţi: 1,90. Mere: 1,70. Pere: 2,14.

VASLUI

Grâu: 0,60. Porumb boabe: 0,70. Floarea soarelui: 1,25. Orz: 0,50.

VRANCEA

În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arendarea se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată în grâu, indiferent de culturile înfiinţate. Preţul mediu al kilogramului de grâu este de 0,90 lei.p3-  admin, 08-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Dorobantu - Toate drepturile rezervate